Zanimivosti

V procesu obvladovanja merilne opreme je potrebna kalibracija, če želimo zagotoviti sledljivost naših meritev.

S pomočjo etalonskih uteži preverimo točnost kazanja, ekscentričnost in ponovljivost.

   

Avtomatske tehtnice

Ikona_gradbene_tehtnice Ikona_gravimetricno_polnilne_tehtnice Ikona_avtomatska_tehtnica Ikona_servis_tehtnice Ikona_akreditiran_kontrolni_organ Ikona_POS

Območje obsega imenovanja avtomatskih tehtnic

 • od 1 mg do 10 ton
  • avtomatske tehtnice za posamično tehtanje
  • avtomatske gravimetrično polnilne tehtnice
  • tehtnice za gradbene namene

Izvajamo overitev avtomatskih tehtnic

 • Overitev tehtnic za posamično tehtanje skladno s Pravilnikom.
 • Overitev gravimetrično polnilnih tehtnic skladno Pravilnikom.
 • Overitev tehtnic za gradbene namene skladno Pravilnikom.
 • Izvedba na mestu uporabe.
   
Avtomatska_tehtnica Overitev_avtomatske_tehtnice

Zakonska uporaba tehtnic

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice določa na katere tehtnice se nanaša. Področja uporabe po pravilniku se glasi:

 • avtomatske tehtnice za posamično tehtanje za merjenje mase predhodno pripravljenih ločenih bremen oziroma posamičnih bremen nepakiranega materiala,
 • avtomatske gravimetrično polnilne tehtnice za merjenje mase embalaže, polnjene s proizvodom z vnaprej določeno in navidezno konstantno maso, vzetim od celote,
 • avtomatske tehtnice za tehtanje premikajočih se tirnih vozil za merjenje mase premikajočih se tirnih vozil na tirih za transport tirnih vozil,
 • gradbene tehtnice za pripravo betona za neposredno prodajo.

Industrijska - tehnološka uporaba tehtnic

 • Notranja kontrola,
 • tehtanje za informacijo stranki in ne za končno določitev mase,
 • uporaba v sistemih kakovosti. Meroslovne zahteve, ki jih merilna oprema uporabljena v sistemih kakovosti izpolnjuje, ali drugače povedano, da ima ustrezno točnost in je pravilno kalibrirana in periodično rekalibrirana v skladu s sledljivimi meroslovnimi standardi. Te zahteve veljajo ne glede na status sistema (sporazum med dvema strankama, uraden certifikacijski postopek,..) čeprav ne izključuje uporabe zakonske merilne opreme skladno s pravilnikom.

Servis vseh vrst avtomatskih tehtnic

 • Za vas opravimo servis vseh vrst avtomatskih tehtnic.
 • Zagotavljamo rezervne dele za večino proizvajalcev tehtnic.

Rok overitve avtomatskih tehtnic

 • Rok redne overitve avtomatskih tehtnic je 1 leto.
 • Rok redne overitve gradbenih tehtnic je 2 leti.

Podroben opis obsega imenovanja

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

Odločba (pdf)


 
Številka: 6416-16/2011/8
Datum: 29.11.2011

ODLOČBO O SKRČENJU IN RAZŠIRITVI OBSEGA IN PODALJŠANJU VELJAVNOSTI IMENOVANJA ZA IZVAJANJE POSTOPKOV UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI MERIL TER REDNIH IN IZREDNIH OVERITEV MERIL

1.Imenovana oseba se imenuje za izvajanje rednih in izrednih overitev meril mase, meril za merjenje izpušnih plinov vozil, merilnikov krvnega tlaka in tlaka v pnevmatikah, naprav za preverjanje zaviralne sile, dolžinskih meril in strojev za merjenje dolžine žice in kabla.

2. S to odločbo se razveljavi Odločba Urada o imenovanju št. 6421-299/2009/4 z dne 16.6.2009. Ta odločba prične veljati dne 1.12.2011. Celotni obseg imenovanja je naslednji: 

 

Vrsta meril
Vrsta overitve
Predpis
Obseg
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur. l. RS, št. 26/02) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

 
redna, izredna
 
Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) Priloga I, MI-006
Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice  
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o metroloških pogojih za avtomatske tehtnice (Ur. List SFRJ, št. 1/84) v povezavi s 33. in 35. členom Pravilnika o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur.
l. RS, št. 26/02) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur.l RS, št. 42/06, 97/10, 16/13)
Nosilnost tehtnic do 2 t.

Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.


 
redna, izredna
 
Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) Priloga I, MI-006)
Tehtnice za gradbene namene
 
redna, izredna
 
Pravilnik o metroloških pogojih za merilnike mase – tehtnice za gradbene namene (Ur. List SFRJ, št. 19/86) v povezavi s 35.členom Pravilnika o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur. List RS, št. 26/02) v povezavi s 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) in internim postopkom ML10N18, izdaja 5 Nosilnost tehtnic do 10 t.

Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

 

OVERITVENE OZNAKE

Prva_overitvena_oznaka_tehtnice
Prva overitvena oznaka v obliki nalepke (nacionalna oznaka).

Prva_overitvena_oznaka_M_09
Prva overitvena oznaka v obliki nalepke (skupna oznaka »novega« pristopa).
 

Overitvena_oznaka

 

PRIKAZ OZNAČEVANJA OVERITVENE NALEPKE

Redna overitvena oznaka v obliki nalepke (označen / preluknjan je datum do katerega je overitev veljavna):

 • notranji krog (številke od 1 do 12) označujejo mesece,
 • zunanja polkrog na levi strani (številke od 0 do 9) označuje desetletje - D,
 • zunanja polkrog na desni strani (številke od 0 do 9) označuje leto - L,
 • zadnji dve alineji označujeta leto v obliki 20DL.

 

Zascitna_nalepka
Zaščitna oznaka v obliki nalepke.
Avtomatske tehtnice, ki so dani v promet v skladu z »MID« direktivo morajo nositi sledeče oznake:
Oznacba_avtomatskih_tehtnic skladno_z_MID_direktivo

 • oznako CE,
 • meroslovno oznako v obliki velike tiskane črke M na beli podlagi,
 • leto v katerem je bil pregled opravljen - v obliki zadnjih dveh števk letnice,
 • številko priglašenega organa - v obliki štirimestne številke.

Po vsaki overitvi merilo označimo z overitvenimi oznakami, na željo pa vam izdamo potrdilo o skladnosti s predpisi.

Zakaj se odločiti za nas

 • LOTRIČ d.o.o. smo prva imenovana oseba v Republiki Sloveniji, ki jo je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imenovalo za overjanje meril. Imenovanje pomeni, da lahko izvajamo overitve meril,
 • Urad RS za meroslovje in Slovenska akreditacija stalno preverjata usposobljenost našega tehničnega osebja in opreme,
 • v postopku kontrole se izvede čiščenje in se preveri funkcionalnost merila, ter njegova točnost v skladu z zahtevami standardov in priporočil,
 • zagotavljamo kratek odzivni čas od naročila do izvedbe storitve,
 • stalno izobraževanje našega osebja nam omogoča kvalitetno izvajanje storitev,
 • vsa naša merilna oprema ima zagotovljeno merilno sledljivost na nacionalni ali mednarodni etalon,
 • redno vas obveščamo o datumu naslednje overitve,
 • MeOL: elektronsko spremljanje meril preko interneta,
 • zaupanje presojevalcev in inšpektorjev v naše rezultate.

Prodaja tehtnic

Logo Radwag