MK
meol
  • Проценка на ризик - испитување на работната средина, безбедноста на работната опрема, план за безбедност во градежништвото, планови за евакуација.
  • Образование - безбедност на работа, заштита од пожар, опасни хемикалии, возачи на виљушкари и кран оператори.
  • Надзор - координација на безбедноста на градилиштата.

Оценувањето на сообразноста се заснова на националното законодавство на секоја земја.

Поврзана содржина

Калибрации

Ние вршиме калибрации за најширокиот спектар на вашите барања.
Повеќе

Тестирање

Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.

Повеќе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

Повеќе