MK
meol

Содржина

 • Метрологија, стандардизација и оцена на сообразност,
 • Метролошки област и калибрација на мерни уреди,
 • Рехалимеризација на мерните уреди, период и негово определување,
 • Методи на калибрација за уреди за мерење на должина,
 • Практична работа на state-of-the-art мерна машина,
 • Несигурност на мерење,
 • Контрола на мерниот уред со употреба,
 • Инспекција на акредитирана метролошка лабораторија за должина и агол.

Целни групи:
 • Раководители на лаборатории, 
 • Менаџери за квалитет, 
 • Лица одговорни за квалитетот на системот во лабораториите, 
 • Аналитичари, 
 • Лабораториски асистенти, 
 • Изведувачи на контролни критериуми.

План и цели на семинарот:
 • Дава теоретска основа и практична работа на современа мерна опрема,
 • Да презентираат стандарди за метролошка контрола, како и критериуми за базично управување во сопствената организација,
 • Презентираат практики и критериуми за калибрација за утврдување на неизвесноста на мерењето,
 • Во дискусија за размена на ставови и искуства, и во пракса да најдат оптимални решенија за различни ситуации.

Предавачи:
 • Марко Лотрич - директор ЛОТРИЧ д.о.о.
 • Примож Хафнер - раководител на лабораторија ЛОТРИЧ д.о.о., меѓународен ревизор на системот за управување со квалитет ISO 9001

Датум:

24. 3. 2017

18. 10. 2017

Локација:

ЛОТРИЧ Метрологија

Голема / мала конференциска сала

Селца 163, 4227 Селца

Цена на регистрација: 298 € + ддв