MK
meol

Содржина

 • Основите на мерната несигурност,
 • Законитоста во доставувањето на резултатите и мерната несигурност, контролната и мерната опрема што не се вградени во сертификатот за калибрација,
 • Основните стандардни статии на несигурност при калибрација,
 • Практична пресметка на мерната неизвесност.

Целни групи:
 • Раководители на лаборатории,
 • Квалитетни менаџери,
 • Лица одговорни за квалитетот на системот во лабораториите,
 • Аналитичари,
 • Лабораториски асистенти, в
 • Изведувачи на контролни критериуми.

Содежина и цели на семинарот:
 • Дава теоретска основа, а подоцна и поддржана од практична работа,
 • Да ја претстави основата за пресметување на мерната несигурност,
 • Во дискусијата за размена на мислења и искуства, оптимални решенија на различни ситуации од практиката.

Предавачи:
 • Марко Лотрич - директор ЛОТРИЧ д.о.о.
 • Примож Хафнер - раководител на лабораторија ЛОТРИЧ д.о.о., меѓународен ревизор на системот за управување со квалитет ISO 9001

Датум:

18. 2. 2017

21. 9. 2017

Локација:

ЛОТРИЧ Метрологија

Голема / мала конференциска сала

Селца 163, 4227 Селца

Цена на регистрација: 298 € + ддв