MK
meol

Содржина

 • Стандард во областа на волуметриски уреди SIST EN ISO 8655,
 • Видовите и употребата на пипети,
 • Пипетирање техники,
 • Правилно пипетирање,
 • Статистичка анализа на резултатите од мерењето,
 • Физички влијанија врз резултатите од мерењето,
 • Можни грешки, кои се јавуваат со пипетирање,
 • Пипетирање на различни медиуми,
 • Чистење на пипети,
 • Практично извршување на пипетирање со евалуација на резултатите,
 • Инспекција на акредитирана метролошка лабораторија за волумен.

Целни групи:

 • Раководители на лаборатории,
 • Квалитетни менаџери,
 • Лица одговорни за квалитетот на системот во лабораториите,
 • Аналитичари,
 • Лабораториски асистенти,
 • Изведувачи на контролни критериуми.

План и цели на семинарот:
 • Дава теоретска основа и практична работа на современа мерна опрема,
 • Да презентираат стандарди за метролошка контрола, како и критериуми за базично управување во сопствената организација,
 • Презентираат практики и критериуми за калибрација за утврдување на неизвесноста на мерењето,
 • Во дискусија за размена на ставови и искуства, и во пракса да најдат оптимални решенија за различни ситуации.
Предавачи:
 • Марко Лотрич - директор ЛОТРИЧ д.о.о.
 • Примож Хафнер - раководител на лабораторија ЛОТРИЧ д.о.о., меѓународен ревизор на системот за управување со квалитет ISO 9001

Датум:

23. 3. 2017

23. 11. 2017

Локација:

ЛОТРИЧ Метрологија

Голема / мала конференциска сала

Селца 163, 4227 Селца


Цена на регистрација: 298 € + ддв