MK
meol

Содржина

 • Метрологија, стандардизација и оцена на сообразност,
 • Под притисок област,
 • Калибрација и мерење на следливост на опремата,
 • Основи за мерење притисок и преглед на методот,
 • Видови на уреди за мерење на притисок и опрема за калибрација,
 • Несигурност на мерење со мерења,
 • Евалуација на индивидуалните придонеси за несигурност при мерење,
 • Практична калибрација на механички и електромеханички манометри,
 • Инспекција на акредитирана метролошка лабораторија за притисок.

Целни групи:

 • Раководители на лаборатории,
 • Менаџери за квалитет,
 • Лица одговорни за квалитетот на системот во лабораториите,
 • Аналитичари,
 • Лабораториски асистенти,
 • Изведувачи на контролни критериуми.

План и цели на семинарот:
 • Дава теоретска основа и практична работа на современа мерна опрема,
 • Да презентираат стандарди за метролошка контрола, како и критериуми за базично управување во сопствената организација,
 • Презентираат практики и критериуми за калибрација за утврдување на неизвесноста на мерењето,
 • Во дискусија за размена на ставови и искуства, и во пракса да најдат оптимални решенија за различни ситуации.

Предавачи:
 • Марко Лотрич - директор ЛОТРИЧ д.о.о.
 • Примож Хафнер - раководител на лабораторија ЛОТРИЧ д.о.о., меѓународен ревизор на системот за управување со квалитет ISO 9001

Датум:

11. 2. 2017

20. 10. 2017

Локација:

ЛОТРИЧ Метрологија

Голема / мала конференциска сала

Селца 163, 4227 Селца

Цена на регистрација: 298 € + ддв