MK
meol

Содржина

 • Системи за управување со квалитет,
 • ISO 9001,
 • ISO 14001,
 • OHSAS 18001,
 • Квалитетна прирачник и друга документација,
 • Управување со документацијата,
 • Системски записи,
 • Управување со мерна опрема,
 • Инспекција на акредитирана метролошка лабораторија.

Целни групи:
 • Раководители на лаборатории,
 • Квалитетни менаџери,
 • Лица одговорни за квалитетот на системот во лабораториите,
 • Аналитичари,
 • Лабораториски асистенти, в
 • Изведувачи на контролни критериуми.


Предавачи:
 • Марко Лотрич - директор ЛОТРИЧ д.о.о.
 • Примож Хафнер - раководител на лабораторија ЛОТРИЧ д.о.о., меѓународен ревизор на системот за управување со квалитет ISO 9001

Датум:

10. 2. 2017

10. 11. 2017

Локација:

ЛОТРИЧ Метрологија

Голема / мала конференциска сала

Селца 163, 4227 Селца

Цена на регистрација: 298 € + ддв