MK
meol

Содржина

 • Дава теоретска основа и практична работа на современа мерна опрема,
 • Да презентираат стандарди за метролошка контрола, како и критериуми за базично управување во сопствената организација,
 • Презентираат практики и критериуми за калибрација за утврдување на неизвесноста на мерењето,
 • Во дискусија за размена на ставови и искуства, и во пракса да најдат оптимални решенија за различни ситуации.

Целни групи:

 • Раководители на лаборатории,
 • Квалитетни менаџери,
 • Лица одговорни за квалитетот на системот во лабораториите,
 • Аналитичари,
 • Лабораториски асистенти,
 • Изведувачи на контролни критериуми.

План и цели на семинарот:
 • Метрологија, стандардизација и оцена на сообразност,
 • Што е метрологија,
 • Калибрација на мерна површина и мерни уреди,
 • Рехалимеризација на мерните уреди, период и негово определување,
 • Скали и тежини карактеристики,
 • Употреба на скали - влијанија врз мерењето и нивна елиминација,
 • Скала контрола од страна на корисникот,
 • Мерење на несигурност при мерење,
 • Инспекција на акредитирана метролошка лабораторија за маса.
Предавачи:
 • Марко Лотрич - директор ЛОТРИЧ д.о.о.
 • Примож Хафнер - раководител на лабораторија ЛОТРИЧ д.о.о., меѓународен ревизор на системот за управување со квалитет ISO 9001

Датум:

17. 2. 2017

22. 9. 2017


Локација:

ЛОТРИЧ Метрологија

Голема / мала конференциска сала

Селца 163, 4227 Селца

Цена на регистрација: 298 € + ддв