SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Slovar izrazov

NATANČNOST: 
Ujemanje serije ponovitev merilnih rezultatov s povprečno vrednostjo merjene veličine.
 
SISTEMATIČNI POGREŠEK:
Srednja vrednost, ki bi jo dobili iz neskončnega števila meritev iste merjene veličine, pod pogoji ponovljivosti, minus prava vrednost merjene veličine.
 
NAKLJUČNI POGREŠEK:
Merilni rezultat minus srednja vrednost, ki bi jo dobili iz neskončnega števila meritev iste merjene veličine pod pogoji ponovljivosti.
 
KOREKCIJA:
Vrednost, ki algebrsko prišteta k nekorigiranemu merilnemu rezultatu kompenzira sistematični pogrešek.
 
MERILNI INSTRUMENT
Naprava, katere namen je, da se sama ali skupaj z dodatnimi napravami uporablja za merjenje.
 
RAZDELEK
Del skale med poljubnima, zaporednima oznakama skale.
 
ETALON
Opredmetena mera, merilni instrument, referenčni material ali merilni sistem, katerega namen je, da definira, realizira, ohranja ali reproducira neko enoto, ali eno ali več vrednosti veličine, tako da služi kot referenca.
 
MEDNARODNI ETALON
Etalon, ki je z mednarodnim dogovorom priznan, da se uporablja kot mednarodna podlaga za ugotavljanje vrednosti drugih etalonov zadevne veličine.

NACIONALNI ETALON
Etalon, ki je z državnim odlokom priznan kot podlaga za ugotavljanje vrednosti drugih etalonov zadevne veličine v državi.
 
GCP - good clinical practice
Dobra klinična praksa.
 
GLP - good laboratory practice
Dobra laboratorijska praksa.
 
GMP - good manufacturing practice
Dobra proizvodna praksa.

JUSTIRANJE, NARAVNAVANJE
Postopek, s katerim se merilni instrument pripravi za delovanje, ki ustreza njegovi uporabi.
 
KALIBRACIJA, UMERJANJE
Umerjanje ali kalibracija je niz operacij za ugotavljanje povezave med vrednostmi, ki jih kaže merilni instrument ali merilni sistem, oziroma vrednostmi, ki jih predstavlja opredmetena mera ali referenčni material in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etaloni, pod določenimi pogoji - (po standardu SIST EN ISO/IEC 17025). Rezultat umerjanja omogoča bodisi pripis vrednosti merjenih veličin kazanja merilnega instrumenta bodisi določanje korekcij glede na kazanje. Z umerjanjem je mogoče ugotoviti tudi druge meroslovne lastnosti, na primer učinek vplivnih veličin. Rezultat kalibracije se zapiše v listini imenovani Certifikat o kalibraciji.
 
KAZANJE
Vrednost veličine, ki jo daje merilni instrument.
 
KONTROLA
Postopek, s katerim se ugotovi in potrdi, da merilo ustreza določenim pravilom, predpisom - nacionalnim ali mednarodnim (po standardu SIST EN ISO/IEC 17020).
MERILNA METODA
Logično zaporedje generično opisanih operacij, ki se uporabljajo pri merjenju.
 
MERILNA NEGOTOVOST
Parameter, ki je povezan z merilnim rezultatom in označuje raztros vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati merjeni veličini.

MERILNA TOČNOST
Ujemanje merilnega rezultata s pravo vrednostjo merjene veličine.
 
MERITEV, MERJENJE
Niz operacij, da se ugotovi vrednost veličine.
 
NAJVEČJI DOPUSTNI POGREŠKI (merilnega instrumenta) - NDP
Skrajne vrednosti pogreška, ki jih za dani merilni instrument dopuščajo specifikacije, predpisi, ...
 
OVERITEV
Overitev je postopek, s katero se ugotovi in potrdi, da merilo povsem ustreza predpisanim meroslovnim pogojem - nacionalnim. Po vsaki overitvi je merilo označeno z overitvenimi oznakami, na vašo zahtevo se izda potrdilo o skladnosti s predpisi.

POGREŠEK MERILNEGA INSTRUMENTA
Kazanje merilnega instrumenta minus prava vrednost ustrezne vhodne veličine. 
 
PONOVLJIVOST (merilnih rezultatov)
Ujemanje rezultatov zaporednih meritev iste merjene veličine, opravljenih pod enakimi pogoji merjenja.
RAZRED TOČNOSTI
Razred merilnih instrumentov, ki izpolnjujejo določene meroslovne zadeve, katerih namen je, da ostanejo pogreški v določenih mejah.
 
REFERENČNI ETALON
Etalon, na splošno največje meroslovne kakovosti, ki je na voljo na danem kraju ali v dani organizaciji in je osnova za merjenje na tem mestu.
 
REFERENČNI MATERIAL
Material ali snov, ki je dovolj homogena in katere ena ali več lastnosti je dovolj dobro ugotovljenih, da se lahko uporablja za umerjanje naprave, ocenjevanje merilne metode ali za pripisovanje vrednosti materialom.
 
SLEDLJIVOST
Lastnost meritvenega rezultata ali vrednosti etalona, ki omogoča navezavo na navedene reference, ponavadi nacionalne ali mednarodne etalone, skozi neprekinjeno verigo primerjav, ki imajo opredeljeno negotovost.
 
VALIDACIJA
Postopek dokazovanja nekega procesa za pravilnega in mu daje veljavnost.